Август хаджи Петров

Avgust hadzhi Petrov

 

 

F8-15/ 2013.06.10

 

Блазон: черно, в левия кантон златна звезда със седем лъча.

Гребен: сребърна глава на еднорог.

Девиз: LUMEN SEPTUPLUM LUCERNA.

 

Приет: 30.11.2012, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Август Хаджипетров; консултиран от Стоян Антонов

 

F8-15/ 2013.06.10

 

Blazon: Sable in the sinister canton a mullet of seven points Or.

Crest: a unicorn's head Argent.

Motto: LUMEN SEPTUPLUM LUCERNA.

 

Assumed: 30 Nov 2012.

 

Heraldic Design: Avgust Hadzhipetrov; consulted by Stoyan Antonov.

 

 

Художник: Теодора Н. Джамбазова

Artist: Teodora N. Dzhambazova

 

Значение:

Черното символизира постоянството в изпитанията, мъдрост и непоклатимост в убежденията.

Златната звезда в левия кантон символизира съзнателното решение на армигера за следване на норми, различни от общоприетите.

Еднорогът е символ на чистота, съвършеното добро, добродетелта и силата на духа, неподвластен на смъртта; водената от Божествения Дух нова воля.

Девизът се превежда: Запали седморния светилник.

Symbolism:

Sable symbolizes perseverance in trails, wisdom, and immovability in beliefs.

The mullet of seven points Or in the sinister canton symbolizes conscious decision by the armiger to follow standards other than generally accepted.

The unicorn is a symbol of purity, the perfect good, the virtue and the power of the spirit immune to death; the new will led by the divine spirit.

The motto is translated from Latin as: "Light septuple lamp".