Симеон Йорданов

Simeon Yordanov

 

 

F7-14/ 2012.12.22

 

Блазон: разсечен на черно и червено, колона между ришки кръст и полумесец надолу, всичко в сребро.

Гребен: излизаща от бурлет в сребърно, червено и черно ръка, свита в лакътя, в сребърна броня, държаща сребърен ришки кръст.

Девиз: Corrige Praeteritum, Praesens Rege, Cerne Futurum.

 

Приет: 2012, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Пламен Цветков

 

F7-14/ 2012.12.22

 

Blazon: Per pale Sable and Gules, a column between cross crosslet and crescent inverted all Argent.

Crest: issuing from a wreath of Argent, Gules and Sable, an arm embowed in armour Argent, the hand proper holding a cross crosslet Argent.

Motto: Corrige Praeteritum, Praesens Rege, Cerne Futurum.

 

Assumed: 2012.

 

Heraldic Design: Plamen Tsvetkov

 

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Черното символизира устойчивост, вярност, преодоляване на препятствия; червеното войнство, сила и справедливост; сребърното остър ум, нравствена чистота, вяра.

Колоната като символ на постоянство, воля и твърдост, от една страна, а от друга, представя патрона на армигера свети Симеон Стълпник.

Ришкият кръст е символ за предана служба, а обърнатият надолу полумесец на чест и достойнство.

Ръката в доспехи показва лидерските качества на армигера, а ришкият кръст символизира родния край на армигера и връзката му с рода.

Девизът се превежда: Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето.

Symbolism:

Sable symbolizes sustainability, fidelity, surmount difficulties; Gules  agonality, power and justice; Argent perspicacious mind, moral purity, faith.

The column, on the one hand, is a symbol of constancy, will, fortitude, and on the other hand, it represents the saint patron of the armiger St. Simeon Stylites. The cross crosslet is a symbol of faithful service, and the crescent inverted of honour and dignity.

The arm in armour represents the armiger's leader's skills, and the cross crosslet (or the cross from village of Rish) symbolizes the armiger's native place, and his connection to family.

The motto is translated from Latin as: "Correct the past, direct the present, detect the future".