Димитър Попов

Dimitar Popov

 

 

F5-12/ 2012.11.16

 

Блазон: на лазур, сребърен ремък между колона и трилистен кръст в злато.

Гребен: излизащ от бурлет в златно и лазур, сребърен самонараняващ се пеликан.

Девиз: Aut inveniam viam aut faciam.

 

Приет: 2012, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Димитър Попов

 

F5-12/ 2012.11.16

 

Blazon: Azure, a bend Argent between in chief a column and in base a cross botonny Or.

Crest: issuing from a wreath of Or and Azure, a pelican vulning herself Argent.

Motto: Aut inveniam viam aut faciam.

 

Assumed: 2012.

 

Heraldic Design: Dimitar Popov

 

 

Художник: Йован Йоновски

Artist: Jovan Jonovski

 

Значение:

Сребърният ремък като почетна фигура символизира службата в защита на родния край, но и представя верния път, обоснован в девиза.

Златната колона символизира твърдостта на волята и постоянството на убежденията.

Златният кръст е символ на християнската вяра и църква и преданата служба на свещеника родоначалник, а също представя фамилното име Попов. 

Сребърният пеликан символизира благочестието, саможертвата и добродетелта на родителската любов и утвърждава висшата ценност на семейството за армигера.

Девизът се превежда: Или ще намеря пътя, или ще прокарам път. Освен прякото значение, което има, препраща и към фамилното име на основоположника на фамилията - поп Велико Друмев.

Symbolism:

The silver bend as an ordinary symbolizes service in defense of the native place, as well as, represents the right way, mentioned in the motto below.

The golden column symbolizes fortitude of the will and constancy of the beliefs.

The golden cross is a symbol of Christianity as a faith and as a church, and the faithful service of the priest - the armiger's ancestor, it also presents the family name Popov (from Bulgarian pop - 'priest').

The silver pelican symbolizes piety, self-sacrifice and virtue of the parental love, and approves the family as a supreme value for the armiger.

The motto is translated from Latin as: "I shall either find a way or make one". The motto is in connotation with the family name of the founder of the family - priest Veliko Drumev (drum means road, way).