Атанас Паскалев

Atanas Paskalev

 

 

F4-9/ 2012.05.24

 

Блазон: чрез кръст на зелено и червено, сребърен вълк рампант, държащ в дясната си лапа златен свитък.

Гребен: излизащи от бурлет в сребърно, червено и зелено паунови пера в три реда по пет, първият обременен с червено яйце

Девиз: Historia Ostendat Futurum.

 

Приет: 22.02.2012, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Александър Алексиев и

Йован Йоновски

 

F4-9/ 2012.05.24

 

Blazon: Per cross Vert and Gules a wolf Argent holding in dexter paw a scroll Or.

Crest: From a wreath of Argent, Gules and Vert issuant triple plume of five peacock feathers charged with an Easter egg Gules.

Mantling: Gules doubled Argent and Vert doubled Argent.

Motto: Historia Ostendat Futurum.

 

Assumed: on 22.02.2012.

 

Heraldic Design: Alexander Alexiev and

Jovan Jonovski

 

 

Художник: Елеонора Хаджиниколова

Artist: Eleonora Hadzhinikolova

 

Значение:

Зеленото символизира надежда, сила, благоденствие; червеното - мъдрост, справедливост, слава; сребърното - остър разум, нравствена чистота, вяра.

 Вълкът означава бдителност, съобразителност, храброст и съпружеска вярност, а свитъкът показва издателската дейност на армигера.

Червеното яйце представя фамилията - "Паскалев" от Пасха (Възкресение/Великден), а пауновите пера като символ на безсмъртието, представят личното име - "Атанас", означаващо в превод от гръцки "безсмъртен".

Девизът се превежда: Историята предсказва бъдещето.

Symbolism:

Vert symbolizes hope, strength, and prosperity; Gules is wisdom, justice and glory; Argent is representing smartness, faith and moral.

The Wolf is a symbol of alertness, perspicacity, bravery and marital faithfulness. The Scroll is showing the publishing activity of the armiger The Еaster egg is representing the family name Paskalev, which comes from Easter name of Pesah. The peacock feathers are a symbol of immortality, representing the name Atanas, which, from Greek, means immortal.

The motto Historia Ostendat Futurum is translated from Latin as History predicts the future.