Село Варвара, община Септември

Village of Varvara, Municipality of Septemvri

 

 

A2-5/ 2011.03.18

 

Блазон: на лазур сребърен пояс от тризъберен зид между св. Варвара и извор.

 

Приет: на 22.03.2007 г. от Общинския съвет на Септември.

 

Хералдически проект: д-р Стоян Антонов,

по идея на Атанас Попов и Александър Алексиев

 

Предходни регистрации: БХВО: 008 / 2007.11.01

A2-5/ 2011.03.18

 

Blazon: Azure, issuant from a fess embattled a demi-St Barbara proper, in base a fountain.

 

Adopted: on 22.03.2007 by the Municipal Council of Septemvri.

 

Heraldic Design: Stoyan Antonov, PhD,

after the idea of Atanas Popov and Aleksandar Aleksiev

 

Previous Registrations: BHVS: 008 / 2007.11.01

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Св. Варвара, от една страна, представя името на гербопритежателя, от друга – покровителството над селото, а, от трета - християнските ценности на неговите жители.

Изворът символизира животворящата сила на природата, а същевременно и богатството на земята на селото.

Крепостната стена означава славното историческо минало, както и идеята за “крепост на духа”.

Съчетанието на тези символи позволява да се търсят както изцяло универсални духовни послания, така и конкретиката на мястото - с неговото културно наследство и природно богатство.

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административната принадлежност.

Symbolism:

Saint Barbara: on one hand, represents the name of the settlement, and, on the other, patronage of the village, and, also, the Christian values of its inhabitants.

The spring: symbolizes life-giving power of nature and also the fertility of the land.

Fortress wall: represents the glorious historical past and also the idea of “Fortress of the spirit”.

The combination of those symbols allows the search of universal spiritual messages and also the specificity of the settlement with its rich cultural and natural heritage.

Shape of shield: repeats the first coat of arms of the city of Pazardzhik, the administrative centre of the district, where the village is situated.