Александър Алексиев

Aleksandar Aleksiev

 

 

F1-3/ 2010.12.22

 

Блазон: На зелено сребърен кентавър със сребърен меч и зелен щит.

Гребен: сребърна сова.

Девиз: Сила чрез знание.

 

Приет: 2010, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Александър Алексиев

 

 

F1-3/ 2010.12.22

 

Blazon: Vert, a centaur Argent, holding sword of the same and shield Vert .

Crest: an owl Argent.

Motto: Сила чрез знание (Sila chrez znanie).

 

Assumed: 2010.

 

Heraldic Design: Aleksandar Aleksiev

 

 

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Въоръжен кентавър - победата на духа над тялото, на културното и човешкото над природното и животинското и същевременно - тяхното съществуване в едно; симбиозата между природните инстинкти и човешкия разум. Тази победа е възможна само чрез духовно и интелектуално самоусъвършенстване, т.е. придобиване на "сила чрез знание". Щитът от въоръжението на кентавъра представя името "Александър" и "Алексиев", означаващи "защита", а мечът - борбата за истина и справедливост.

Совата е символ на мъдрост. Тя е северна, за да подскаже "хиперборейското" възприемане на изобразените митологични представи и обмена на идеи чрез учене и изкуство.

Зеленото символизира междинното състояние между старо и ново, между смърт и живот и изразява безсмъртието, възраждането, надеждата.

Сребърното е благородство, откровеност, чистота на помислите, невинност.

Symbolism:

Centaur - the victory of the spirit over the body, of the cultural and human behavior over the natural and animal one, and, in the same time, their mutual existence in one; the symbiosis between nature instincts and human sense. Such victory is possible only through spiritual and intellectual self-improvement, i.e. acquiring "Strength through Knowledge". The shield represents both the personal (Alexander) and family (Alexiev) names, which mean defender. The sword represents the fight for truth and justice.

The owl symbolizes wisdom. It is Polar in order to give a hint to the hyperborean perception of the mythological images that are used and exchange of ideas through learning and arts.

The Vert (green) symbolizes the intermediate state between old and new, between death and life, i.e. represents immortality, revival, and hope.

The Argent (silver, white) is for nobility, sincerity, purity of thoughts, and innocence.

The motto means Strength through Knowledge.