Село Ветрен дол, община Септември

Village of Vetren Dol, Municipality of Septemvri

 

 

A1-2/ 2010.12.06

 

Блазон: на злато, лазурен вълнообразен пояс между три тополи срещу вятъра и воденично колело,  всичко в зелено.

Девиз: Устоява срещу вятъра

 

Приет: на 30.06.2008 г. от Общинския съвет на Септември.

 

Хералдически проект: Пламен Цветков,

по идея на Александър Алексиев

 

Предходни регистрации: БХВО: 010 / 2007.11.18

A1-2/ 2010.12.06

 

Blazon: Or, bar wavy Azure between three poplar-trees against the wind and a mill-wheel all Vert.

Motto: Устоява срещу вятъра (Ustoyava sreshtu vyatara - in Bulgarian:  Resists the Wind)

 

Adopted: on 30.06.2008 by the Municipal Council of Septemvri.

 

Heraldic Design: Plamen Tsvetkov,

after the idea of Aleksandar Aleksiev

 

Previous Registrations: BHVS: 010 / 2007.11.18

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Тополите, огънати от вятъра: името на селото Ветрен дол, природната стихия и твърдостта на жителите, устояващи срещу несгодите; екологичното равновесие;

Воденичното колело: трудолюбието на ветрендолци, използващи силата на природата за благоденствие и прогрес;

Реката: старото име на селото Ели дере Петдесетте реки; динамиката, активния дух, хармонията; водното богатство в землището на селото и особено минералната вода. 

Златното: богатство на духа и на добродетели; местоположението в Тракия;

Зеленото: надежда; обновяване; хармония с природата и в обществото; планината Родопи

Лазурното: благородството.

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административната принадлежност.

Symbolism:

Poppler trees against the wind: the name of the village means Valley-of the-Winds; the Nature element; the strength of the inhabitants, standing up against the hardship; the ecological balance
The water-mill wheel: the diligence of the Vetren dol people, using the force of nature for prosperity and progress.
The River: the old name of the village was Eli Dere or Fifty Rivers (in Turkish); dynamics, the active spirit, the harmony, the wealth of water in the settlement and especially the mineral springs.
Or: the wealth of spirit and virtue, the location in the Thracian Plane.
Vert: hope, renovation, harmony with nature and society; the Rhodopi Mountain.
Azure: nobility.
Shape of shield: repeats the first coat of arms of the
city of Pazardzhik, the administrative centre of the district, where the village is situated.