Българско хералдическо и вексилоложко общество

Bulgarian Heraldry and Vexillology Society

 

 

C1-1/ 2010.05.01

 

Блазон: на сребро, българска роза.

 Гребен: над бурлет в сребро, зелено и червено - слънце в своето величие.

Зад щита: кръстосани български хералдски жезли и хералдски тръби.

Девиз: Светъ и цветъ.

 

Приет: на 14.12.2004 г. от Учредителното събрание на БХВО.

 

Хералдически проект: д-р Стоян Антонов

 

Предходни регистрации: БХВО: 001 / 2006.11.01

C1-1/ 2010.05.01

 

Blazon: Argent, a rose Gules, leafed Vert and seeded Silver (a Bulgarian rose).

 Crest: upon a wreath of Argent, Vert and Gules, Sun in splendor.

Behind the shield: herald's batons and trumpets all in saltire.

Motto: Светъ и цветъ.

 

Adopted: on 14.12.2004 by the Constituent Assembly of the BHVS.

 

Heraldic Design: Stoyan Antonov, PhD

 

Previous Registrations: BHVS: 001 / 2006.11.01

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Роза - символ на България; най-популярната флорална емблема в хералдиката, знак на любовта и тайнството - в случая изразява едновременно както разцвета, така и самата цветност. Представена в общоприетата хералдическа форма, а не натурално, тя показва и механизма на визуализация на символа, трансформацията от конкретен обект в знак.

Слънце извор на светлина и топлина,  тук символизира светлината, света и святостта, заедно с посвещението и просвещението.

Херолдски скиптър (в случая -български: с глава на лъв) изразява властта на хералдическия символ и неговия законовоустановен характер.

Херолдска тръба - означава социо-информативния характер на хералдиката като символна система.

Белият цвят на щита - свещения характер на символа.  

Девиз обединява в текст семантиката на използваните символи (розата и слънцето) и цялостния облик на герба - за разцвет и цветност, за светлина и просвещение в България и по света - концепция на общество от посветени (разбиращи смисъла), чиито членове пазят своята индивидуалност и различия.

Symbolism:

The Rose is a symbol of Bulgaria, and is the most popular floral emblem in  heraldry - a sign of love and mystery. In thе present case, it means blossoming and colourness proper at the same time. In heraldic design it shows the mechanism of the visualization of the symbol, the transformation from object to a sign.

The Sun is the source of light and warmth, and here it symbolizes the light, the world, and sanctity, together with the knowledge and the illumination.

The Herald's Baton (in this case - Bulgarian one - with the head of a lion) expresses the power of the heraldic symbol and its legitimacy.

The Herald's Trumpet represents the socio-informative characteristics of the heraldry as a system of symbols.

The Silver of the shield is for the sanctity of the symbol.

The Motto, in Old-Bulgarian, is poly-semantic, because the first word means 'holy, sacred, world, light', and the third one - 'flower, blossom, colour', united through the 'and'. Eventually, the motto unites in a text the semantics of the symbols used (the sun and the rose) and the whole aspect of the arms: for efflorescence and colourness, for light and illumination in Bulgaria and all over the world - a conception of the Society, which members have inside knowledge of the sacred meaning and keep their individuality and differences.